1. Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU);
 2. Katipunanng mga Samahang Manggagawa (KASAMA) or Federation of Labor Organizations;
 3. Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) or National Association of Peasants;
 4. Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) or Patriotic Movement of New Women;
 5. Kabataang Makabayan (KM) or Patriotic Youth;
 6. Katipunan ng Gurong Makabayan (KAGUMA) or Association of Patriotic Teachers;
 7. Makabayang Samahang Pangkalusugan (MASAPA) or Patriotic Health Association;
 8. Liga ng Agham para sa Bayan (LAB) or League of Scientists for the People;
 9. Lupon ng mga Manananggol para sa Bayan (LUMABAN) or Committee of Lawyers for the People;
 10. Artista at Manunulat ng Sambayanan (ARMAS) or Artists and Writers for the People;
 11. Makabayang Kawaning Pilipino (MKP) or Patriotic Government Employees;
 12. Revolutionary Organization of Overseas Filipinos and their Families (COMPATRIOTS);
 13. Christians for National Liberation (CNL);
 14. Cordillera People’s Democratic Front (CPDF);
 15. Moro Resistance Liberation Organization (MRLO); and,
 16. Rebolusyonaryong Organisasyong Lumad (ROL) or Revolutionary Organization of Lumads

Leave a Reply